Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / Aktualności / Szkolenie dofinansowane nawet do 100% ze środków KFS

Pobierz aktualności w formacie RSS

aktualności


Szkolenie dofinansowane nawet do 100% ze środków KFS

Podnieś kwalifikacje swoich pracowników!
Szkolenie dofinansowane nawet do 100%

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

Dofinansowaniem objęte są szkolenia:
- AutoCAD
- Autodesk Inventor
- AutoCAD MAP 3D
- AutoCAD Civil 3D
- MS Office

Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Pracodawca może otrzymać z KFS środki na sfinansowanie: Audemars piguet replica
a) 80% kosztów kształcenia ustawicznego - grupa firm małych i średnich
(od 11-250 osób zatrudnionych) nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
b) 100% kosztów kształcenia ustawicznego - grupa mikroprzedsiębiorstw
(do 10 osób zatrudnionych) , nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracodawca planujący zorganizowanie kształcenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.


Priorytety wydatkowania środków z KFS:

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych (z wyjątkiem szkoleń miękkich, które mają charakter warsztatów i koncentrują się na rozwoju konkretnych kompetencji na które składają się odpowiednie umiejętności i postawy).

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

3. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. osób młodych do 30 roku życia za zatrudnienie których pracodawca może otrzymać refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje >>