Akademia CAD Consult
3333
  • Akademia Cad Consult
  • Akademia Cad Consult

Strona główna / / Oferta szkoleń / Microsoft Excel - automatyzacja prac z wykorzystaniem formularzy, makr i elementów VisualBasic

oferta szkoleń


Microsoft Excel - automatyzacja prac z wykorzystaniem formularzy, makr i elementów VisualBasic

Wyszukaj terminy szkolenia >>>


Czas szkolenia: 2 dni (16 jednostek lekcyjnych)
Cena: 738,00 brutto/osoba


PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone dla osób z dobrą znajomością Microsoft Excela.
Podczas szkolenia nauczysz się
• Jak automatyzować czynności wykonywane na arkuszu za pomocą makropoleceń, jak nagrywać i odtwarzać makra.
• Jak wzbogacać arkusze o aktywne elementy takie jak: przyciski, listy rozwijalne, pola wyboru, formularze użytkownika.
• Podstaw języka Visual Basic zawartego w Microsoft Excel, obiektów arkuszowych, budowania aplikacji.
• Tworzenia własnych funkcji arkuszowych za pomocą języka Visual Basic.
• Łączenia arkuszy z innymi programami: baza danych Microsoft Access, edytor tekstu Microsoft Word.
PROGRAM SZKOLENIA
Rolex GMT-Master Replica

1. Złożone makra
• Nagrywanie makr - prosta metoda automatyzowania skomplikowanych czynności.
• Dzielenie długich makr na procedury, odpowiednie planowanie nagrywania, tak aby uzyskać odpowiednie zachowanie makr przy ich odtwarzaniu.
• Sposoby uruchamiania makr i procedur: przyciski, paski narzędzi, polecenia w menu.
• Makra z odwołaniami względnymi i bezwzględnymi.
• Unikanie typowych problemów powstających przy tworzeniu makr, testowanie.
2. Język Visual Basic
• Gdzie znajduje się kod Visual Basic - procedury i funkcje, przekazywanie danych przez argumenty, zasięg działania funkcji i procedur, moduły.
• Przechowywanie informacji - zmienne oraz stałe, typy danych w języku Visual Basic, tablicowe typy danych, zasięg zmiennych, obiektowe typy danych.
• Instrukcje warunkowe: prosta instrukcja warunkowa IF, instrukcja wielokrotnego wyboru SELECT CASE.
• Wielokrotne powtarzanie operacji: pętle FOR, FOR EACH, cztery rodzaje pętli DO.
3. Edytor Visual Basic
• Stosowanie okien edytora Visual Basic: Eksplorator Projektu, Okno Właściwości, okna modułów i formularzy użytkownika.
• Śledzenie przebiegu programu oraz wyszukiwanie błędów za pomocą punktów przerwania, okien pośrednich, okien podglądu zmiennych oraz czujek.
• Wywoływanie podpowiedzi przy konstruowaniu programów Visual Basic: pomoc kontekstowa, podpowiedź argumentów, podpowiedź właściwości i metod.


4. Funkcje arkuszowe
• Visual Basic jako podstawowe narzędzie do tworzenia funkcji do wykorzystania na arkuszach.
• Korzystanie z wbudowanych funkcji arkuszowych przy konstruowaniu własnych funkcji (właściwość WorksheetFunction).
• Instalowanie własnych funkcji do wykorzystania na wszystkich skoroszytach (Dodatki Microsoft Excel).
• Zaawansowane funkcje - korzystanie z wewnętrznych procedur systemu Windows, automatyczne odświeżanie funkcji, zaawansowane argumenty (obiekty, tablice).
5. Obiekty Excela
• Obiekty - metoda dostępu do właściwości i czynności wykonywanych na elementach programu Microsoft Excel.
• Przeglądarka obiektów - narzędzie prostego dostępu do istniejących obiektów.
• Najważniejsze obiekty, ich główne właściwości i metody: Application (program Excel), Workbook (skoroszyt), Worksheet (arkusz) oraz Range (komórka).
• Kolekcje (zbiory obiektów) - możliwość wykonywania czynności na wielu obiektach, odwoływanie się do pojedynczych obiektów.
• Zdarzenia na obiektach - metoda reakcji na działania użytkownika.
6. Formularze użytkownika
• Formularz użytkownika - metoda wymiany danych pomiędzy użytkownikiem a arkuszem lub bazą danych.
• Formanty - składniki formularza: pola tekstowe, listy, pola kombi, pola wyboru, przyciski opcji, pokrętła.
• Zaawansowane metody korzystania z formantów - ustawianie i odczytywanie formantów z procedur Visual Basic.
• Stosowanie formantów bezpośrednio na arkuszach - różnice w stosunku do formularzy użytkownika.
• Stosowanie wbudowanych formularzy arkusza Excel: otwieranie i zapisywanie plików, możliwość wywołania dowolnego okna dialogowego.
7. Zaawansowane zagadnienia
• Wyłapywanie błędów w procedurach i funkcjach Visual Basic - instrukcja On Error.
• Dostęp do zewnętrznych baz danych (Microsoft Access, bazy ODBC, pliki tekstowe) za pomocą obiektów bazodanowych.
• Sterowanie zaawansowanymi elementami arkusza Excel za pomocą języka Visual Basic - tabele przestawne, Solver.
• Wykonywanie operacji na innych programach (Microsoft Word, Microsoft Project) za pomocą obiektów zewnętrznych

I am doing used car sales, in order to show my financial strength. Make customers trust. Therefore, they often wear brand-name clothes and wear various brand-name watches, which of course are fake Rolex.